תנאי שימוש – שוברי מתנה

 

 1. מנפיקת שובר המתנה (להלן: "השובר") היא טכנולוגיית יהלומים ישראלית (אי.די.טי) בע"מ (להלן: "החברה"), וחליפיה, שלוחיה ומי מטעמה.

 

 1. הסכום המקסימאלי אותו ניתן לצבור בשובר הוא – 1500 ₪.

 

 1. בתי העסק שבהם ניתן לממש את השובר הם – כל דוכני התכשיטים המציגים במתחם התכשיטים The Gallery by IDI בכתובת זיסמן שלום 3 רמת גן.

 

 1. הסכום הצבור בשובר ניתן למימוש על ידי הצגת מספר שובר ייחודי בבית העסק.

 

 1. הסכום הצבור בשובר ימומש באופן אחיד ביחס לכל בתי העסק שבהם ניתן לממש את השובר.

 

 1. תוקף השובר הוא לשנתיים מיום הרכישה.

 

 1. השובר ניתן לחידוש לתקופה נוספת של שנתיים (מיום פקיעת תוקפו) ולצורך חידושו יש לפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני:[email protected] או בטלפון 03-7754601.

 

 1. החברה תפעל לשחזר את היתרה הצבורה בשובר שאבד או נגנב לבקשת מי שנחזה בעיניה כמי שהחזיק כדין בשובר (למעט במקרים שבהם אין ביכולתה, במאמצים סבירים, לזהות את השובר של אותו מבקש לצורך שחזור היתרה, ובלבד שקיימת יתרה צבורה בשובר במועד שבו פנה המבקש כאמור).

 

 1. מובהר כי החברה אינה המוכרת ו/או הספקית של המוצרים שיסופקו על ידי בתי העסק, והחברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות בגין האמור.

 

 1. לא ניתן להחליף את השובר ו/או להמירו בכסף.

 

 1. ניתן לבטל רכישה של שובר על ידי פנייה לחברה באמצעות כל אחת מהדרכים המפורטות בתנאי השימוש הכלליים, בתוך 14 ימים ממועד קבלת השובר, זאת בהתאם להוראות הדין ובהתאם לתנאי הביטול המפורטים בתנאים השימוש הכלליים. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת, כי משתמש שהינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, יהיה רשאי לבטל רכישת שובר בתוך 4 חודשים, זאת בהתאם להוראות הדין. מובהר כי רק המשתמש אשר ביצע את רכש השובר רשאי לבטלו. במקרה של ביטול שובר, החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% מהסכום הצבור בשובר המתנה הנרכש או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם, הכול בכפוף להוראות הדין. על אף האמור לעיל, מובהר כי ככל שנעשה שימוש חלקי בשובר, תחזיר החברה למשתמש את החלק שלא מומש, בניכוי דמי הביטול, ככל שרלוונטי ובהתאם לדין החל.

 

 1. על רכש שובר והשימוש בו חלים גם תנאי השימוש הכלליים של החברה (למעבר לתנאי השימוש הכלליים לחץ כאן). במקרה של סתירה בין תנאי השימוש הכלליים לבין תנאי השימוש הספציפיים של השובר – יגברו תנאי השימוש הספציפיים כמפורט לעיל.