תנאי שימוש לאתר

תאריך עדכון אחרון: ‏12 ספטמבר 2023

  1. כללי

   

  • ברוכים הבאים לאתר: idithegallary.com (להלן: "האתר"), המופעל על ידי חברת טכנולוגיית יהלומים ישראלית (אי.די.טי) בע"מ, מספר חברה 520027764 (להלן: "החברה").

   

  • האתר מציע מידע כללי ואינפורמטיבי בקשר לרכישת יהלומים, ענף היהלומים וכן מידע על אודות מתחם שיווק תכשיטי יהלומים המופעל על ידי החברה ("המתחם") וכן רכישה של מוצרים או שירותים שונים, כפי שיפורט להלן.

   

  • תנאי השימוש להלן (להלן: "תנאי השימוש") מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם העושה שימוש באתר ובכל השירותים המוצעים בו או במידע הקיים בו (להלן: "המשתמש"), והם מהווים הסכם משפטי מחייב בין החברה לבין המשתמש.

   

  • השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא בעיון את תנאי השימוש בטרם השימוש באתר, שכן השימוש בו ייחשב להסכמה מצדך לתנאי השימוש. יובהר, כי המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתנאי השימוש, אולם אם אינו מסכים לאמור בהם, עליו לצאת מהאתר ולא לעשות שימוש בו או בתכנים המוצגים בו או בשירותים המוצעים באמצעותו.

   

  • תנאי שימוש אלה חלים על השימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים המוצעים בו באמצעות מכשירי תקשורת שונים לרבות מכשיר טלפון סלולרי חכם ("סמארטפון") ומחשב לוח ("טאבלט"(. ניתן להשתמש באתר באמצעות מכשיר אשר תואם את דרישות ההפעלה של האתר. החברה אינה אחראית לכך כי דרישות אלו תהיינה תואמות למכשיר אשר ברשותך או שהאתר, כולו או חלקו, יפעל כהלכה במכשירך.

   

  • אין בתנאי השימוש כדי לגרוע או לשנות מכל הסכם אחר בין המשתמש לבין החברה או בתנאים או מסמכים החלים במסגרת עסקה לרכישת מוצר או שירות ספציפי מהחברה. יש לראות בתנאי שימוש אלה ובמסמכים ובהסכמים האחרים של המשתמש מול החברה כמשלימים אחד את השני. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין הסכמים ומסמכים אלו, יגבר האמור בהסכמים ובמסמכים אלו.

   

  • החברה תהיה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות הדין, להפסיק את פעילות האתר או החברה, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת. הנך מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטה להפסיק או להשהות את פעילות האתר או החברה, בהתאם ובמידה האפשרית לפי הדין החל.

   

  • החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

   

  1. שימוש באתר

   

  • הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. למעט וככל ונקבע אחרת בהסכמה בין החברה לבין המשתמש, אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי הוא יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.

   

  • המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי הדין ובהתאם להוראות תנאי השימוש.

   

  • המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש בו ו/או במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים הכלולים בו, לרבות על ידי יצירת סביבת דפדפן, תיחום (frame) או יצירת העתק (mirror) לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת פרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס, רוגלה, נוזקה, סוס טרויאני או כל קוד מחשב, קובץ, יישום או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק או לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.

   

  • המשתמש מתחייב כי בעת השימוש שלו באתר ובשירותים או בתכנים המוצעים בו הוא לא יפר ו/או יפגע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או יאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים אחרים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע.

   

  • המשתמש מתחייב שלא לפגוע, להכביד או לשבש את פעולת האתר או השרתים המאחסנים את האתר, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים כאמור, לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האתר או לעקוף את האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר, לרבות אמצעים המיועדים למנוע שימוש בלתי מורשה באתר.

   

  • המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהיה רשאית להפסיק פעילותו של המשתמש באתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP או כל פעולה אחרת, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

   

  1. מידע ותכנים באתר

   

  • השימוש באתר, במידע ובתכנים הכלולים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). כל המידע והנתונים הכלולים באתר מעודכנים ונכונים אך ורק ליום המצוין בהם או לצדם. השימוש באתר ייעשה ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג של החברה ו/או מי מטעמה לטיב, לאיכות, להיקף, לסוג, למידת הדיוק ו/או לאמינות התכנים שיוצעו במסגרת המוצרים והשירותים הניתנים באתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובמוצרים ו/או בשירותים המוצעים בו ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

   

  • מידע ו/או תכנים המוצגים באתר עשויים להתקבל מצדדים שלישיים ולפיכך החברה אינה יכולה להבטיח או לוודא את נכונותם, דיוקם או אמינותם של הנתונים.

   

  • אין בתכנים המוצעים באתר, כדי להוות מצג ו/או התחייבות ו/או חוות דעת, של החברה או מי מטעמה, לרבות נושאי משרה, שותפים עסקיים או עובדים ביחס לביצוע עסקה כלשהי, לרבות רכישה או מכירה של יהלומים ואבני חן, ואין לראות בפרסום כאמור משום המלצה, הצעה מחייבת, ייעוץ, חוות דעת בקשר עם ביצוע עסקה והאמור אינו מחליף או מוריד מאחריותו של כל משתמש לפנות ולקבל ייעוץ מקצועי (כלכלי, משפטי, מיסויי וכד') בכל הנוגע לאמור.

   

  • האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות ומובהר בזאת למשתמש כי אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

   

  • היה והמשתמש עושה שימוש באתר עבור אדם אחר, המשתמש מתחייב כי יש בידיו את כל ההסכמות, ההיתרים והאישורים להתקשר בשם אותו אדם מול החברה וכי אותו אדם יקבל על עצמו תנאי שימוש אלו, כאילו התקשר ישירות מול החברה. המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בכל נזק או אבדן שייגרמו לחברה ו/או מי מטעמה כתוצאה מתביעה ו/או דרישה שתועלה על ידי אדם בגין שימוש באתר, בתכנים ובשירותים המוצעים דרכו, בשמו על ידי המשתמש.

   

  • רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות, ורק הם.

   

   

  1. רכישת שובר מתנה

   

  החברה עשויה להציע באתר, מעת לעת ולפי שיקול דעתה, שוברי מתנה למימוש באחד או יותר מבתי העסק במתחם (להלן: "בתי העסק") (עד לגובה הסכום הנקוב למימוש באותו שובר) (להלן: "השובר"), בכפוף לאמור בסעיף 4 זה להלן.

   

  כללי

   

  • החברה אינה המוכרת ו/או הספקית של המוצרים שיסופקו על ידי בתי העסק במסגרת רכישה שיבצע הלקוח באמצעות שובר, והחברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות, לרבות בגין כל מעשה או מחדל של בתי העסק, בקשר עם המוצרים והשירותים שניתנים במסגרת רכישתם, לרבות (ומבלי לגרוע) בקשר לשעות פתיחה וסגירה של בתי העסק, מוצרי בתי העסק וכיו"ב.

   

  • החברה לא תהיה אחראית לגניבה, שיכפול או להדפסה ביתר של השובר או של מספרו הסידורי, בכפוף להוראות כל דין. על אף האמור, החברה תפעל לשחזר את היתרה הצבורה בשובר שאבד או נגנב לבקשת מי שנחזה בעיניה כמי שהחזיק כדין בשובר (למעט במקרים שבהם אין ביכולתה, במאמצים סבירים, לזהות את השובר של אותו מבקש לצורך שחזור היתרה, ובלבד שקיימת יתרה צבורה בשובר במועד שבו פנה המבקש כאמור).

   

  • החברה אינה מגבילה העברת שובר לצד ג' על בסיס שאינו מסחרי על ידי המשתמש, כאשר במקרה שכזה ימשיכו לחול כל תנאי השימוש ותנאי השובר, לרבות, אך לא רק, הגבלות האחריות של האתר, גם כלפי מקבל השובר בהעברה. כל האחריות וההשלכות בכל הקשור ו/או הנובע מהעברת השובר לצד ג', לרבות, אך לא רק, במידה וחלות על כך הגבלות ו/או הוראות על פי כל דין, הינן על המשתמש בלבד.

   

  • החברה לא תהיה אחראית להגעת השובר למקבל/ת השובר, לרבות במקרים של סינון על ידי ספאם או נמען שאינו מנוי לקבלת שירותי תוכן בהודעות טקסט, או שתיבת הדוא"ל של הנמען מלאה וכיו"ב.

   

  • לצורך מימוש השובר, המשתמש יידרש להציג מספר שובר ייחודי בבית העסק. ככל שהמשתמש לא יממש את כל הסכום שניתן למימוש בשובר בפעם אחת, יקבל המשתמש חיווי בקשר לסכום שנותר למימוש בשובר (והמשתמש יהיה רשאי לממש את יתרת הסכום כאמור בכל אחד מבתי העסק שייבחר ואשר בהם ניתן לממשו).

   

  • כל הזמנה של שובר כפופה לאישור החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאשר, לדחות או להגביל הזמנה כלשהי, על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין (לדוגמא, בשל סירוב חברות כרטיסי אשראי, וכו') ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

   

  • תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר הוא החזקה של המשתמש בכרטיס אשראי תקף (שלא הוגבל או נחסם מכל סיבה שהיא). יתאפשר שימוש בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי הנ"ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי, וכי המשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את החברה באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס אשראי כאמור.

   

  • אם המשתמש הינו קטין, הוא רשאי להשתמש באתר או לרכוש שובר אך ורק באישור הורה ו/או אפוטרופוס חוקי. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות, למכור מוצר, וכן לבטל עסקאות ו/או הזמנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקרה שהמשתמש הינו מתחת לגיל 18.

   

  • מובהר בזאת כי על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. המשתמש מתחייב בזאת כי כל הפרטים אותם הזין במהלך ביצוע הרכישה יהיו נכונים, מדויקים, מעודכנים ומלאים. הגשת פרטים כוזבים עשויה לעלות כדי עבירה פלילית. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע, ולמשתמש לא תהא כל זכות, דרישה, טענה ו/או תביעה כנגד החברה בשל כך. המשתמש יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המשתמש בהקלדת נתונים בקשר עם ביצוע ההזמנה באתר, לרבות טעות בהקלדת סכום השובר, פרטי מקבל השובר, פרטי אמצעי תשלום, הערות שונות וכיו”ב.
  • רכישת מוצרים בבתי עסק באמצעות השובר תיעשה בכפוף לתנאי המכר הנהוגים בבתי העסק.

   

  • תוקף שוברים שיירכשו באתר יהיה בהתאם לדין ובכל מקרה לא פחות מ-24 חודשים, כאשר תוקף השובר יצוין בתנאי השובר הרלוונטי.

   

  אספקה

   

  • עם ביצוע ההזמנה ע״י המשתמש יישלח למשתמש אישור על קליטת ההזמנה ובמקביל תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי או אמצעי התשלום בו נעשה שימוש לצורך ביצוע ההזמנה. עם אישור ההזמנה, יישלח למשתמש בדוא"ל אישור הזמנה בהתאם לכתובת שנמסרה על ידיו המשתמש בעת עריכת ההזמנה, יחד עם מספר השובר. במקרה בו לא אושרה ההזמנה על ידי חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך בעת ביצוע ההזמנה והוא יידרש למסור אמצעי תשלום חלופי. תנאי השימוש הספציפיים של השובר יסופקו למשתמש יחד עם אישור ההזמנה ומספר השובר.

   

  ביטול עסקה ומדיניות החזרת השובר

   

  • הוראות סעיף זה מתייחסות לביטול רכישת השובר, ולא לביטול רכישת מוצרים תוך שימוש בשובר. לביטול רכישת מוצרים, יש לפנות לבתי העסק ועל ביטול שכזה יחולו תנאי בתי העסק, החוק והדין לגבי מערכת היחסים שבין המשתמש לבין בתי העסק. על החברה לא תחול כל אחריות בגין ביטול רכישת כל מוצר שנרכש מבתי העסק תוך שימוש בשובר.

   

  • ביטול רכישת השובר ייעשה בכפוף להוראות הדין החל, כפי שיהיו מעת לעת. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה לחברה, באחת מהדרכים האמורות בסעיף ‏4.19 להלן.

   

  • משתמש יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת השובר מכל סיבה שהיא, מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת השובר. ככל שנעשה שימוש חלקי בשובר, תחזיר החברה למשתמש את החלק שלא מומש. מובהר כי רק המשתמש אשר ביצע את רכש השובר רשאי לבטלו.

   

  • במקרה של ביטול עסקה מצד המשתמש עקב אי התאמה בין השובר לבין הפרטים אשר נמסרו למשתמש בנוגע לשובר או עקב אי-אספקת השובר במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה מצד החברה, ובכפוף לכך שלא נעשה שימוש בשובר, תחזיר החברה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את מחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל המחיר בעסקה ששולם, ותמסור למשתמש עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם. ככל שנעשה שימוש חלקי בשובר, תחזיר החברה למשתמש את החלק שלא מומש.

   

  • במקרה של ביטול עסקה על ידי המשתמש מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת בסעיף ‏4.16 לעיל, אשר נעשה בפרק הזמן כאמור בסעיף ‏4.15 לעיל, ובכפוף לכך שלא נעשה שימוש בשובר, תחזיר החברה למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם. ככל שנעשה שימוש חלקי בשובר, תחזיר החברה למשתמש את החלק שלא מומש. כמו כן, החברה תהיה רשאית לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% משווי העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.

   

  • על אף האמור לעיל, מובהר בזאת, כי משתמש שהינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") יהיה רשאי לבטל עסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת השובר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בין החברה לבין המשתמש כללה שיחה, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כזה, החברה תהיה רשאית לדרוש מהמשתמש להציג בפניו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

   

  • המשתמש יהיה רשאי להודיע לחברה על ביטול עסקה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן:

   

  בטלפון:03-7754607

  בפנייה בדואר רשום בכתובת: בצלאל 54, רמת גן

  בדואר אלקטרוני: [email protected]

  באמצעות פנייה באתר האינטרנט תחת "ביטול עסקה".

   

  • בהודעת הביטול יפרט המשתמש את שמו. לצורך זירוז הטיפול בפנייה, מומלץ לציין במסגרת ההודעה גם את הסיבה לביטול, מספר הזמנה וכל פרט אחר בקשר עם ההזמנה הרלוונטית.

   

  • כל זיכוי כספי יועבר לכרטיס האשראי או לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

   

  • במידה ומסיבה כלשהי לא ניתן יהיה לספק את השובר שהוזמן, המשתמש יזוכה בסכום הרכישה.

   

  1. הגבלת השימוש באתר

   

  • החברה תהיה רשאית לחסום, להגביל או למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים דרכו בכל אחד מהמקרים הבאים:

   

  • המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
  • המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;
  • לפי שיקול דעתה הסביר של החברה בנסיבות עניין ספציפי;
  • המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה, במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר;
  • קיים סיכון לביטחון או פרטיות פרטי המשתמש;
  • קיים איום על הביטחון או השלמות של נכסי החברה ו/או תשתיות מערכות המידע שלה;
  • חסימה, הפסקה או הגבלת השימוש על ידי החברה נדרשת כדי להגן על זכויות, רכוש או בטיחות של החברה, משתמשים או הציבור.

   

  • למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין האמור לעיל ואין בחסימה, הפסקה או הגבלת השימוש על ידי החברה כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלו.

   

  1. קניין רוחני

   

  • מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, מוצרים ושירותים המוצעים בו, עיצוב, look & feel, logos, ממשקים, מאגרי נתונים, קבצים, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הוא של החברה בלבד ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין, והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל זכות שלא הוקנתה לך במפורש על פי תנאים אלה תישמר בידי החברה ו/או של צדדים שלישיים בעלי הזכויות.

   

  • החברה מעניקה למשתמש זכות שימוש מוגבלת ומותנית באתר בכפוף לתנאים הבאים: (א) זכות השימוש אינה בלעדית; (ב) זכות השימוש כפופה לקיום הוראות תנאי שימוש אלה וכן להוראות כל דין; (ג) זכות השימוש הנה אישית והיא אינה ניתנת להעברה, להמחאה או להסבה ולא ניתן לתת בה רישיונות משנה; (ד) זכות השימוש הדירה ומוגבלת בזמן והיא עשויה להיות מבוטלת על ידי החברה בכל עת ומכל סיבה שהיא ללא נימוק, על פי שיקול דעתה הסביר של החברה בנסיבות העניין. אין באמור כדי להוות ויתור מצד החברה על זכויות הקניין הרוחני שלה באתר ובנכסיה האחרים.

   

  • נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לתקן, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לפרסם, להפיץ, להמיר קוד, להפריד, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור, להשכיר, להלוות באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה ו/או של בעל הזכויות בתכני האתר (לפי העניין). כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה או (לפי העניין) של צדדים שלישיים, ללא הסכמתה המפורשת לכך של החברה או (לפי העניין) הצד השלישי הרלוונטי, בכתב ומראש.

   

  • המשתמש מתחייב שלא להסיר או להפריד מתכני האתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או צדדים שלישיים, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®).

   

  • המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

   

  • האתר עשוי להשתמש ברכיבי צד שלישי הכפופים לרישיונות של צדדים שלישיים (להלן: "רכיבי צד שלישי"), בהם המשתמש רשאי להשתמש אך ורק בכפוף לעמידתו בתנאי הרישיון החלים על רכיבים אלו. במקרה של סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאי שימוש אלה, תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי יגברו, וזאת אך ורק בקשר עם רכיבי הצד השלישי. תנאי שימוש אלה אינם חלים על כל רכיבי הצד השלישי הנלווים ו/או הכלולים באתר, והחברה מסירה כל אחריות הקשורה בכך. החברה אינה היוצר, הבעלים או נותן הרישיון של רכיבי צד שלישי, והיא אינה מעניקה כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר איכות, יכולות, תפעול, ביצוע או התאמתו של רכיב צד שלישי זה או אחר. אין לראות באתר או בכל חלק ממנו כתוכנת "קוד פתוח".

   

  1. הגבלת אחריות

   

  • בכל מקרה ובשום מצב החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:

   

  • לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה.

   

  • לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או במוצר ו/או בשירות הכלולים בו ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, לרבות צווי השבתה או מגבלות תנועה (לרבות כתוצאה מנגיף ה-COVID-19 או נגזרותיו) ו/או שהייה, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור.

   

  • לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת).

   

  • לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.

   

  • לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליה) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג. החברה אינה מתחייבת להודיע למשתמש מראש על חסימה או הורדת האתר לצרכים כאמור.

   

   

  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יתכן כי במסגרת השימוש באתר תספק החברה קישורים והפניות לאפליקציות שונות ו/או לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים") בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים מקושרים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכיו"ב. המשתמש מסכים כי לחברה אין כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. שימוש ומסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה לתנאי שימוש אלה אלא לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.

   

  1. זמינות השירותים

   

  • ידוע למשתמש, כי זמינות המידע, השירותים והמוצרים המוצעים במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להסכמים של החברה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים וכי החברה תהיה רשאית, על פי שיקולה דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר מוצר, יישום, שירות או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מידי וללא התראה מראש ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

   

  • השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. החברה, מנהליה, עובדיה, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע ו/או בהורדת התכנים ו/או בתוכנם ו/או במועד העברתם.

   

  1. מדיניות פרטיות

   

  • החברה מתייחסת בכבוד לפרטיותך ומחויבת לשמור ולהגן על המידע האישי שהיא אוספת ומחזיקה אודותייך. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו החברה אוספת מידע, סוגי המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה אתה, כנושא המידע, יכול לעיין בו, לעדכנו או לבקש למחקו.

   

  • בעצם הכניסה, הגישה ו/או השימוש באתר או בשירותים המוצעים בו, אתה מביע את הסכמתך לאיסוף המידע האישי (כהגדרתו להלן), לעיבודו ולשמירתו במאגרי המידע של החברה ולשיתופו עם צדדים שלישיים, כמפורט להלן. אם אינך מסכים לאיסוף המידע, אינך מורשה לגשת ו/או להשתמש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו.

   

  • מונחים אשר אין להם משמעות במדיניות פרטיות זו, תינתן להם המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש של האתר או בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות").

   

  איזה מידע החברה עשויה לאסוף?

   

  • השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו, כולל איסוף של מידע אישי המזהה את המשתמש או צדדים שלישיים או אשר מאפשר לחברה לזהות את המשתמש או צדדים שלישיים באופן אישי. בעת השימוש באתר, החברה עשויה לאסוף ולעבד אודות המשתמש או אודות צדדים שלישיים אחד או יותר מסוגי המידע האישי המפורטים להלן.

   

  • מידע אישי אשר נאסף מהמשתמש באופן ישיר:

   

  • החברה תאסוף מידע אישי אודות המשתמש או אודות צדדים שלישיים אשר ימסרו על ידי המשתמש כחלק מפניה או יצירת קשר עם החברה דרך האתר, לרבות שם, טלפון, דוא"ל ומהות הפנייה.

   

  • המידע האישי שיימסר על ידי המשתמש, נמסר על ידו ללא כל מחויבות חוקית לעשות כן ומרצונו החופשי ובהסכמתו של המשתמש. ככל שהמשתמש ימסור לחברה מידע אישי גם אודות צדדים שלישיים, המשתמש מצהיר כי יש בידו את כל ההרשאות החוקיות ו/או קיבל את הסכמתם כל נושאי המידע או צדדים שלישיים לחלוק עם החברה מידע אישי זה, למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו ובמידת הצורך, הבאת לידיעתם של אותם צדדים שלישיים הוראות מדיניות פרטיות זו. החברה לא תישא באחריות בכל הנוגע לאי קבלת הסכמה, מסירת מידע ללא הרשאה חוקית או יידוע אותם צדדים שלישיים בקשר לאיסוף ועיבוד מידע אודותיהם על ידי החברה.

   

  • מידע אישי שהחברה עשויה להפיק לגבי המשתמש:

   

  • בעת השימוש באתר ובשירותי החברה, הנתונים והמידע שהחברה אוספת לגבי המשתמש (למשל, פעולות שביצע או הוראות שמסר) עשויים להיות מעובדים, הן באופן ידני והן באמצעות כלים ממוחשבים ואוטומטיים, על מנת להפיק תובנות אשר יאפשרו לחברה לשפר את השירותים, להתאימם לפעילויות המשתמש וכו'.

   

  • מידע נוסף:

   

  • מזהים: בעת השימוש באתר, המשתמש מספק לחברה באופן אוטומטי את כתובת ה-IP שלו, או מזהים אחרים בהתאם לרשת או למכשיר באמצעותו נעשה השימוש. מידע זה נאסף על ידי החברה על מנת לשפר את חוויית המשתמש באתר, כדי לקבוע את מיקומו הגיאוגרפי של המשתמש ולמטרות אבטחה.

   

  • סטטיסטיקות ומדידות: החברה עשויה, בעצמה או באמצעות ספקי שירותים חיצוניים כגון Google Analytic, להפיק מדידות, סטטיסטיקות וניתוחים מפורטים על התנהגות המשתמש באתר, ובשירותים של החברה באופן כללי.

   

  כיצד החברה משתמשת במידע?

   

  • החברה עושה שימוש במידע אישי למטרות עסקיות לגיטימיות ובהן:

   

  • ליצירת קשר בהמשך לפניית המשתמש אל החברה;

   

  • לספק תמיכה (לרבות שליחת הודעות שירות ותחזוקה) ולטפל בבקשות או בתלונות, וכן על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון;

   

  • לצרכים ניהוליים, תפעוליים ואחרים הנדרשים לצורך תפעול האתר ו/או השירותים המוצעים בו וכן לכל צורך עסקי לגיטימי של החברה;

   

  • לצורך מחקר וניתוח סטטיסטי, ביצוע סקרים ומשובים, על מנת לשפר את השירות ו/או התאמת מוצרים או שירותים ו/או תפעול עסקי החברה;

   

  • על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהחברה סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן.

   

  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע לא אישי למטרות לגיטימיות שונות, למשל: לצורך שיפור שירותים ויישומים; התאמה של תכנים, שירותים ופרסומות; מחקר סטטיסטי, וכיו"ב.

   

  שיתוף מידע עם צדדים שלישיים

   

  • החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שנאסף אודות המשתמש, בלא הסכמתו, אלא במקרים המפורטים להלן:

   

  • ככל שהדבר דרוש לצורך הפעלת האתר ואספקה תקינה של שירותים ותכנים המוצעים דרכו, לרבות חברות אחסון מידע וכו';

   

  • כדי להגן על זכויות החברה ועל מנת למלא כל חובה חוקית החלה על החברה.

   

  • אם החברה תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת או לפי דין;

   

  • אם החברה תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה ו/או מי מטעמה;

   

  • במסגרת שינוי המבנה הארגוני והתפעולי של החברה (לרבות במצב שבו החברה תארגן את פעילותה במסגרת גוף אחר – לרבות מיזוג עם גוף אחר) – אז החברה תהא זכאית להעביר לגוף האחר את המידע האישי או כל מידע אחר שנצבר אודות המשתמש, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו;

   

  • אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל החברה כי המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;

   

  • על פי בקשתו המפורשת של המשתמש.

   

  • המשתמש מסכים לכך שהחברה תהיה רשאית להעביר, על פי שיקול דעתה, את המידע האישי אל מחוץ לגבולות ישראל, הגם שדין המדינה אליה מועבר ו/או בה מאוחסן המידע האישי מבטיח רמת הגנה שונה מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי.

   

  Cookies

   

  • החברה ו/או מי מטעמה עשויה לעשות שימוש באתר בקבצים המכונים cookiesופיקסלים או כלי תוכנה אחרים (להלן: "Cookies") שמקורם בצדדים שלישיים בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות של אותם צדדים שלישיים, שמותקנים על המערכות והתוכנות של המשתמש כאשר זה עושה שימוש באינטרנט, בין היתר לצורך אפיון, ניטור ומעקב אחר הפעילות של המשתמש, לזהות דפוסי שימוש, בירור העדפותיו, מתן אפשרות להצגת פרסומות המותאמות להעדפותיו של המשתמש בהתאם לניתוחים ובכדי להפוך את האתר מותאם יותר לחוויה של המשתמש, לצרכיו ולמאפייניו הייחודים. הקבצים הללו מאפשרים לחברה ו/או מי מטעמה לייחס מידע הנוגע לשימוש באתר למשתמש ספציפי ולמידע הנוגע לאותו משתמש.

   

  • קבצי ה-Cookies הם למעשה קבצי טקסט (או שורות קוד), הנוצרים במכשיר הקצה, ככל שאפשר המשתמש זאת בהגדרות מכשיר הקצה, ואשר אוספים מידע כגון משך השהייה של המשתמש בעמוד/מסך מסוים באתר, אופן הגלישה של המשתמש באתר, פעולות שביצע המשתמש באתר, זיהוי כתובת IP, מיקום, מועדי התחברות ועוד.

   

  • מובהר כי באפשרות המשתמש לעדכן או לשנות בכל עת את הגדרות מכשיר הקצה ולחסום באופן גורף או חלקי את השימוש בקבצי Cookies, אך ייתכן כי במקרה זה שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי. שינוי הגדרות כאמור הנו באחריות המשתמש בלבד. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת עוגיות. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית ה-Cookies.

   

  זכות לעיין במידע

   

  • על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

   

  • פנייה כזאת יש להפנות לחברה, באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected].

   

  • בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך,  המשתמש זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

   

  אבטחת מידע

   

  • החברה משקיעה מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת המידע האישי אודות המשתמש, בהתאם להוראות הדין ובסטנדרטים גבוהים וכמקובל בענף, והכל על מנת להבטיח את אבטחת המידע אודות המשתמש ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה.

   

  • רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח אבטחת מידע הרמטית וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. החברה אינה מתחייבת שהאתר יהא חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע, לרבות למידע האישי, וכן מפני ווירוסים ו/או תוכנות אחרות היכולות לתקן, למחוק, להשחית, לפגוע, להזיק למידע ולמערכות המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובמסירת מידע אישי, המשתמש משחרר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

   

  1. יצירת קשר

   

  • לצורך פניה או בירור בכל נושא הקשור לאתר או לשירותים המוצעים בו ניתן לפנות לחברה בדוא"ל: [email protected].

   

  1. שונות

   

  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמשים או יידועם מראש, למעט במקרה של יידוע המשתמשים בעת עריכת שינויים מהותיים או ככל ונדרש על פי דין. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקפם בתום שלושים (30) ימים ממתן ההודעה עליהם, למעט אם השינוי נובע מדרישה חוקית או רגולטורית או אז ייכנס השינוי לתוקפו על פי אותה דרישה. נוסחם המחייב של תנאי השימוש הנם אלה שיופיעו מעת לעת באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתנאי השימוש.

   

  • הוראות תנאי שימוש אלה, אשר על פי טבען שורדות את סיום ההתקשרות בכדי לקיים את מטרות התנאים, יישארו בתוקף. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסעיפים בדבר קניין רוחני, מדיניות פרטיות, הגבלת אחריות ושונות, ימשיכו לחול אף לאחר סיום ההתקשרות בין החברה לבין המשתמש.

   

  • כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות, אך לא רק, בקשר עם התכנים, המוצרים והשירותים המצויים או המוצעים בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל, ללא כללי ברירת הדין שלהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בישראל בלבד והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה ותחולתו של כל דין זר. 

   

  • במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי, במידת האפשר, לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

   

  • כל שיהוי של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של החברה על זכות כאמור.

   

  • תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים.

   

  • המשתמש אינו רשאי להמחות, להעניק רישיון-משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיו או את התחייבויותיו, כולן או מקצתן, על פי תנאי שימוש אלה או הסכמים אחרים בין החברה לבין המשתמש לצד שלישי כלשהו ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. החברה תהיה רשאית להמחות או להעביר את התחייבויותיה על פי תנאי שימוש אלה או הסכמים אחרים של החברה מול המשתמש לצד שלישי, ללא מגבלה וללא חובת הודעה על כך, ובלבד שזכויות המשתמשים לא תיפגענה.

   

  • כל תיקון לתנאי שימוש אלה לא יהיה בעל תוקף משפטי מחייב אלא אם כן נעשה בכתב על ידי החברה.

  תאריך עדכון אחרון: ‏12 ספטמבר 2023